Gratis verzending vanaf €200,-

Sociale impact maken met eerlijke kleding

Stichting Sûr Atelier maakt sociale impact met eerlijke kleding. De stichting is een social enterprise, een sociale onderneming. Hieronder wordt beschreven wat dat precies inhoudt, wat onze missie en visie zijn, wat we willen bereiken, hoe we dat meten en wat onze toekomstplannen zijn.

Code sociale ondernemingen & ANBI status

Voor onze stichting hebben we notariële statuten laten samenstellen die na het invullen van onderstaande gegevens te downloaden zijn.

Missie

Stichting Sûr Atelier streeft ernaar om zoveel mogelijk statushouders, met een ambacht, op weg te helpen in het kader van integratie, om later zelfstandig duurzaam, al dan niet binnen hun ambacht, uit te stromen in de maatschappij.

Door de medewerkers een zachte landing te bieden in een familiaire omgeving waar ze hun ambacht kunnen uitoefenen en waar het ambacht behouden wordt, krijgen medewerkers hun gevoel van eigenwaarde terug. De sleutel hierin is dat gemaakte producten, de eerlijke kleding, verkocht worden en gewaardeerd worden door klanten. De waardering komt zowel van collega’s als klanten, bezoekers en gasten. Deze positieve ervaring versterkt de motivatie van de medewerkers om meer uit zichzelf te halen, beter Nederlands te willen spreken, te integreren en vooral vertrouwen te krijgen dat ze een goed en zelfstandig bestaan kunnen opbouwen in Nederland.

Lees verder...

 

Sûr Atelier wil mensen laten groeien en ontwikkelen. Dat geldt ook voor onze klanten en onze vrijwilligers. De klant komt bij Sûr voor de mooie, eerlijke kleding en goed en professioneel advies. Onze klanten ervaren naast persoonlijke aandacht een warme kennismaking met verschillende culturen en duurzame productie. Er is interactie tussen klanten en statushouders.

Een mooi vormgegeven setting in de winkel, de horeca en de keuze van materialen en stoffen zorgen voor een eenheid en mooie uitstraling. Door het gebruik van duurzame materialen die m.n. in Nederland en Duitsland worden ingekocht, het eerlijke productieproces, de manier van bedrijfsvoering (geen voorraad), wordt aandacht besteed aan sustainability, zero waste, minimale CO2 uitstoot en aan slow fashion i.t.t. de fast fashion industrie.

Visie

Door onze inkomsten uit de winkel en horeca en de subsidies, kunnen wij de kansen die we bieden aan de medewerkers ook waarmaken. De constante stroom van bezoekers zorgt voor opdrachten waardoor de medewerkers het ambacht kunnen leren en uitoefenen. Door de interactie ontstaat er een kennismaking tussen mensen van verschillende culturen en sociale lagen uit de maatschappij.

Naast onze bedrijfsactiviteiten richt Sûr Atelier zich op de individuele begeleiding van haar medewerkers:

 1. Ondernemers

Sûr Atelier heeft het doel om zelfstandige ondernemers voor te bereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Sûr Atelier biedt een prettige en veilige werkomgeving. Ze is een vaste afnemer en genereert nieuwe klanten voor de individuele ondernemer.

In 2019 zijn drie medewerkers succesvol aan hun volgende stap als zelfstandig ondernemer begonnen met begeleiding van Sûr Atelier. Samen met coaches uit het bedrijfsleven begeleidt Sûr Atelier deze ondernemers op het gebied van ondernemen en vervullen tevens een mentorrol.

 1. Kansmedewerkers

Sûr Atelier heeft zich daarnaast als taak gesteld statushouders een kans te bieden om vertrouwen te krijgen in de mogelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen in Nederland. Medewerkers met een goede kans, om binnen een termijn van 6-12 maanden, duurzaam uit te stromen naar betaald werk of opleiding noemen wij kansmedewerkers.

Sûr Atelier begeleidt deze medewerkers bij het inzien van hun talenten en mogelijkheden. Wij luisteren naar dromen en maken ze reëel door te helpen bij het oplossen van obstakels op weg naar succes of door het helpen wegwerken van belemmeringen in de persoonlijke sfeer. Wij bieden daarnaast ondersteuning bij de vervolgstap naar opleiding of betaald werk. Deze medewerkers hebben ieder een taalcoach die extra Nederlands met ze oefent, zodat de kans van slagen voor het inburgeringsexamen aanzienlijk wordt vergroot en daarmee hun zelfredzaamheid in de samenleving.

 1. Participatiemedewerkers

Sûr Atelier geeft tevens begeleiding in de vorm van arbeidsmatige dagbesteding aan een groep medewerkers die aan het begin staan van hun integratieproces. Dit is een groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die bij Sûr de kans krijgt om te ervaren hoe we in Nederland werken en met elkaar omgaan. Door bij Sûr in een veilige omgeving te werken en leren komen ze uit hun isolement en worden ze geactiveerd. Het streven is dat de participatie medewerker een kansmedewerker wordt. Hiervoor zijn wekelijks workshop ochtenden georganiseerd op het gebied van naaien, handwerken, bakken en koken. Deze worden geleid door Nederlandse vrijwilligers die intensief Nederlands met ze oefent tijdens hun activiteiten.

Voor onze stichting hebben we notarieel statuten laten samenstellen die via bovenstaande knop na het invullen van je mailadres te downloaden zijn. Onze missie en visie worden in de statuten ook duidelijk geformuleerd.

In die statuten staat in artikel 2 – Doel:

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de positie op de arbeidsmarkt van met name “nieuwe” Nederlanders (vluchtelingen) in het kader van integratie in de Nederlandse samenleving, en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het bieden van (atelier)-ruimte waar ambachtslieden kunnen werken en leren, volgens een fair trade principe, voor het vervaardigen van traditioneel handwerk in combinatie met westerse ontwerpen.

2. De stichting dient het algemeen belang.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Dit artikel omschrijft duidelijk dat de maatschappelijke missie van onze stichting voorop staat. Hiermee proberen we invloed/impact te maken op de maatschappij en het milieu.

De arbeidspositie van de medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, wordt aanzienlijk verbeterd en daarmee de verduurzaming in de samenleving.

In de praktijk betekent dat de Nederlandse taal bevorderd wordt door dagelijks Nederlands met elkaar te spreken en wekelijks te oefenen met een vrijwillig taalmaatje. Voor al onze medewerkers is Nederlands niet de moedertaal. Terwijl ze hun aangeleerde ambacht uitoefenen bij Sûr worden ze weer in hun kracht gezet omdat de nadruk ligt op hun talenten en kwaliteiten.

In het naaiatelier van Sûr wordt op een eerlijke manier kleding en woonaccessoires geproduceerd. Klanten weten wie hun maker is en medewerkers weten wie hun product koopt. Er worden bij voorkeur biologische (textiel) materialen of zo natuurlijk mogelijke materialen gebruikt. Kleding en accessoires worden, indien nodig, op maat gemaakt, hetgeen duurzaam is omdat er bijna geen afval of overschot/voorraad is.

In het Sûr Café wordt alles op de menu kaart zelf gemaakt. De medewerkers krijgen een barista- en hospitality  training en leren alles over de hygiëne regels.

Op deze manier doen de medewerkers werkervaring op en leren ze wat het Nederlands arbeidsethos met zich meebrengt. Het doel is om alle medewerkers duurzaam uit te laten stromen naar de arbeidsmarkt, een stage of een opleiding.

Verandertheorie

De veranderingen die we bij Sûr bewerkstelligen en op welke aannames die zijn gebaseerd kun je terugvinden in onderstaand model The Theory of Change. Dit is een overzicht dat continu aangescherpt moet worden omdat het een levend model is dat meegroeit met de onderneming en de talenten van de medewerkers, omdat zij het uitgangspunt zijn. Deze Theory of change is tot stand gekomen met medewerking van SE Lab. Bekijk de Verandertheorie hier.

Sociale Impact meten

Naast de kwantitatieve cijfers is het voornaamste meetinstrument dat Sûr hanteert een vragenlijst die ook met medewerking van het SE Lab is opgesteld. In april/mei 2020 zijn we begonnen met het afnemen van deze vragenlijst om een nul-meting vast te leggen. Na 6 maanden of bij vertrek van de medewerker wordt dezelfde vragenlijst afgenomen om het verschil (sociale impact) te kunnen meten.

Lees verder...

In deze vragenlijst worden de werknemersvaardigheden gemeten zoals:

 • Afspraken nakomen.
 • Zelfstandigheid.
 • Zelfredzaamheid.
 • Verantwoordelijkheid kennen en nemen.
 • Opbouwen van werkervaring.
 • Zelfkennis en –reflectie.
 • Samenwerken.
 • Collegialiteit.
 • Stressbestendigheid.
 • Flexibiliteit.
 • Zelfbewustzijn.
 • Vakbekwaamheid.
 • Nederlandse taal, cultuur en arbeidsethos.

 

Omdat we net begonnen zijn met deze manier van impact meten, zijn er nog geen sociale impactmetingen bekend.De kwantitatieve metingen zijn uiteraard wel bekend. Uitstroom vanaf 2016 tot 1 januari 2020: Sinds 2016 zijn in totaal 47 mensen ingestroomd waarvan er 30 duurzaam zijn uitgestroomd. We gaan uit van 1% uitval.

 

Zelfstandig ondernemer 7%
naar opleiding 30%
naar werk-stage 30%
naar werk 33%
Huidige medewerkers bij Sûr Atelier
Zelfstandig ondernemer 10%
Kansmedewerkers 30%
Participanten 25%
Nieuwe instroom dec/jan 35%

DOELSTELLINGEN TOT EN MET 2023:

Aantal medewerkers en trajecten

Sûr Atelier stelt zich de volgende doelen:

 • Binnen Sûr Atelier zijn elk jaar ongeveer 60-70 plekken beschikbaar voor statushouders.
 • We begeleiden 5-7 medewerkers naar zelfstandig ondernemerschap. Het streven is om hen volledig uit de uitkering te halen.
 • Hierbij bieden we 35-45 statushouders een goede plek in onze samenleving van waaruit ze met vertrouwen de Nederlandse maatschappij kunnen instromen door hen een leerwerkplek te bieden binnen Sûr Atelier. 50 % van deze medewerkers stroomt uit naar een opleiding of betaald werk binnen of buiten Sûr Atelier.
 • Er is ruimte voor 20-35 participatieplaatsen.

Prognose sociale impact (aangepast met verwachte Covid maatregelen & impact)

Medewerkers in begeleiding Sûr Atelier

2019

2020

2021

2022

Ondernemers

2

3

3

6

Medewerkers

16

30

35

40

Participatieplekken

7

12

18

27

Totaal

25

45

58

63

Realisatie Doelstellingen Sociale impact (cumulatieve cijfers).

2019

2022

Ondernemers

2

6

Medewerkers

20

40

Participatieplekken

10

27

Totaal

32

63

maken sociale impact

Maximaal 10% uitval tijdens het traject.

Minimaal 80% van de medewerkers haalt het inburgeringstraject.

Na afronding van het traject bij Sûr beschikken de medewerkers over 1 of meer van onderstaande mogelijkheden:

 • Toelaatbaar zijn voor een beroepsopleiding op mbo-1 niveau
 • Geschikt zijn voor een arbeidssituatie
 • In staat zijn een eigen bedrijf te starten
 • Een rolmodel/voorbeeldfunctie te zijn voor de collega’s, woon- en leefomgeving

Elk jaar wordt door de accountant de jaarrekening samengesteld. Na het invullen van onderstaande gegevens zijn de samenvattingen van de jaarrekening 2018 en 2019 te verkrijgen.

eerlijke kleding maken 

Stakeholders

De stakeholders waar Sûr mee te maken heeft zijn hier te bekijken. In deze stakeholders analyse zijn de partijen op basis van belang en invloed ingedeeld.

 • Investeerders en financiers: op regelmatige basis dmv telefoon, email, bezoeken.
 • Medewerkers: continue op de werkvloer persoonlijk en regelmatig per whatsapp/telefoon.
 • Opdrachtgevers en aanbestedende organisaties: regelmatig en indien nodig, Business To Business (B2B) klanten ivm productie opdrachten regelmatig gedurende een opdracht.
 • Pers en influencers.
 • Ketenpartners en betrokken belanghebbenden: elk kwartaal een meeting met hoofd klantmanagers, regelmatig per mail/telefoon/bezoek contact met klantmanagers over de voortgang van hun cliënten, collega sociale ondernemingen.
 • Klanten en afnemers: dagelijks op de winkelvloer of per mail/telefoon bij vragen en 3 of 4 x per jaar per nieuwsbrief, waar nodig via de webshop bij aankopen.
 • Toekomstige generaties en de natuur: duurzame, eerlijke kleding (slow fashion) vaak op maat gemaakt en van biologische of zo natuurlijk mogelijke materialen, nauwelijks tot geen voorraad, materialen worden in Nederland gesourced dus minimale CO2 uitstoot.

Beloningssysteem

Er zijn drie bestuurders in dienst die exact hetzelfde uurloon ontvangen. Bekijk hier het organogram. 

De verhouding tussen de laagst en hoogst betaalde medewerker is 0%.  Zij hebben ieder evenveel zeggenschap en invloed. Daarnaast is een Raad van Toezicht die ook uit 3 vakkundige mensen bestaat.

Lees verder...

Daarnaast wordt de Stichting bijgestaan door 4 vaste ZZP’ers die voor professionele ondersteuning zorgen.

Er zijn tevens 6 vrijwilligers die 1 dag per week de Stichting operationeel ondersteunen.

De meeste medewerkers hebben een taalmaatje dat 1 keer per week 1-2uur Nederlands met ze oefent. Er zijn 10 vrijwilligers die als taalmaatje ondersteuning bieden.

Voor de participatie groepen is er een vrijwillige Nederlandse “docent” die hen begeleidt tijdens het naaien en/of andere handwerk. Hierbij is de voertaal Nederlands waardoor zij het spreken en begrijpen goed oefenen.

Alle anderstalige medewerkers hebben een vrijwilligerscontract en ontvangen elke maand een vrijwilligers vergoeding.

Sûr is een springplank naar de volgende stap voor de medewerkers.

Omdat we “op maat” een traject uitstippelen met de medewerkers is er sprake van duurzame uitstroom.

Organisatiestructuur, governance en opbouwen van een team

Ieder jaar staat in het teken van het inrichten van onze governancestructuur en het opbouwen van een team:

Lees verder...

 

 • We hebben een Raad van Toezicht aangesteld, bestaande uit drie onafhankelijke personen met verschillende expertises:

Joyce Langenacker, ex-wethouder in Haarlem met een sociaal-maatschappelijke achtergrond,

Jan Buis met een financiële achtergrond en

Gerard Claassens, een ondernemer van een internationaal merk uit de textielindustrie.

Zij adviseren Sûr op vrijwillige basis en ontvangen geen vacatiegelden.

 • Sûr werkt aan een team van begeleiders voor de productie. Dit team wordt aangestuurd door het operationeel bestuur, die in dienst is van de Stichting. Hun financiële tegemoetkoming voor de dagelijkse operationele werkzaamheden zal, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, de fondsen en de accountant, elk jaar iets verhogen zodat deze dichterbij een marktconform salaris komt. Hierdoor kan de continuïteit gewaarborgd worden en een loyaal team gecreëerd worden dat elkaar onderling kan vervangen indien nodig. Dit zorgt voor een duurzame samenwerking. De bestuurlijke werkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd en hiervoor ontvangt het bestuur geen vacatiegelden.
 • Het operationeel bestuur van Sûr Atelier bestaat uit Lara Scot, Fang Goei en Veronique Arisz. Zij hebben in maart 2020 onderling een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over zowel de operationele als bestuurlijke samenwerking.
 • Het bestuur wil zich de volgende vaardigheden (nog meer) eigen maken: financieel management, online marketing en trajectbegeleiding. We kopen een deel van deze specifieke expertise tijdelijk in en laten ons hierin trainen en scholen. Tevens zijn we lid van Social Enterprise, die ons op de hoogte houdt van sociaal ondernemen en regelmatig relevante workshops aanbiedt om onze kennis te vergroten of up to date te houden.
 • Sûr wil een goede werkgever zijn voor de medewerkers en vrijwilligers door een degelijk HR beleid te voeren. Hiervoor zijn de volgende onderdelen ontwikkeld: functieprofielen, arbeidscontracten, contracten met de ondernemers, POP gesprekken, een sociale impactmeting opgezet, vrijwilligersovereenkomsten, personeelsadministratie en privacy.

Pin It on Pinterest