Gratis verzending vanaf €200,-

Algemene voorwaarden

Mocht u na het lezen van onderstaande voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definitief

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via www.sur-atelier.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

1.2 Onderneming: www.sur-atelier.nl (hierna te noemen “Sûr Atelier”) is handelsnaam van Stichting Sûr Atelier en is een naai atelier waar dames kleding en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Sûr Atelier en de consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sûr Atelier en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.sur-atelier.nl zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen;

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sûr Atelier erkend.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 De overeenkomst is van kracht vanaf het moment dat je je bestelling plaatst door te klikken op ‘bestelling met betalingsverplichting’ op het bestelformulier (het laatste formulier dat je invult tijdens het bestelproces, waar de productbeschrijving en het factuuradres in staan vermeld). Sûr Atelier verwerkt je bestelling nadat je deze bij ons hebt geplaatst door middel van het invullen van het bestelformulier in de webshop. Als je bestelling vervolgens is bevestigd ontvang je een e-mail op het door jou opgegeven e-mail adres.

3.2 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven. Echter elk artikel wordt met de hand gemaakt door verschillende makers, dus geen stuk is precies hetzelfde. Tevens kan het voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen gelden. Al onze afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend voor Sûr Atelier.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sûr Atelier. Sûr Atelier is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen van Sûr Atelier zijn vrijblijvend. Sûr Atelier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is;

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de website gecommuniceerd;

4.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5. Betalingen

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

5.1 Betaling kan worden gedaan via iDEAL. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten;

5.1.1 iDeal: Als u bankiert via internet o.a. ABN AMRO, ASN Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank, Knab, Bunq of Van Lanschot Bankiers, kunt u via onze site uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal;

5.1.2 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 6. Levering

6.1 Alle artikelen uit de webshop zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is omdat de stof van het bestelde artikel niet meer te verkrijgen is. Ook kan het zijn dat we de bestelling nog gaan knippen en stikken wat enige vertraging zal geven in het verzenden van het artikel. In het geval dat het opsturen van het artikel langer dan een week gaat duren zullen we contact opnemen per mail.

6.2 Sûr Atelier streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt naar het bij de bestelling opgegeven aflever-adres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht.

6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien;

6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren;

6.5 Levering in gedeelten is toegestaan;

6.6 Aan de leveringsplicht van Sûr Atelier zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden;

6.7 Indien Sûr Atelier gegevens van je nodig heeft om je bestelling uit te voeren, dan gaat de uitvoeringstermijn niet eerder van start dan nadat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

6.8 In geval van een verkeerd of incompleet adres, weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument;

6.9 Sûr Atelier is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

Artikel 7. Verzending & transport

7.1 Tijdens het transport van je bestelling zal Sûr Atelier het risico op zich dragen in het geval van schade, diefstal of verlies. Zodra je bestelling bij jou is afgeleverd, gaat het risico op jou over.

7.2 Sûr Atelier verzendt pakketten via de pakketpost-dienst van PostNL.

7.3 De bezorger van PostNL laat een kennisgeving achter wanneer je niet thuis bent. Op de kennisgeving staat een ‘Niet Thuis’ code. Door in te loggen op www.postnl.nl/ontvangen en daar de code in te voeren kun je zelf aangeven wanneer je het pakket bezorgd wilt hebben. De exacte instructies staan op het briefje en op de website van PostNL.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Sûr Atelier op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 9. Retourneren/Ruilen van artikelen

9.1 Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen in de winkel.

9.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn recht tot ruiling, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Sûr Atelier retourneren, conform de door de Sûr Atelier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.3 Sûr Atelier accepteert uitsluitend retouren/ruilingen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Retouren/ruilingen die niet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.

9.4 Consument is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het/de artikel(en);

9.5 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retour storten wij binnen 14 dagen terug op de rekening.

Artikel 10. Klachten

Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling

10.1 Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren (ook op een eventuele speldenknop die achter is gebleven) en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@sur-atelier.nl.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U dient dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@sur-atelier.nl.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd.

Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Iedere aansprakelijkheid van Sûr Atelier, van personeel en producten van Sûr Atelier voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Sûr Atelier aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

11.2 Sûr Atelier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Sûr Atelier. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren (ook op een eventuele speldenknop die achter is gebleven) alvorens deze te dragen/ gebruiken.

11.3 Iedere aansprakelijkheid van Sûr Atelier jegens koper is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Sûr Atelier.

11.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Sûr Atelier, dan wel tussen Sûr Atelier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Sûr Atelier, is Sûr Atelier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Sûr Atelier.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Sûr Atelier heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sûr Atelier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sûr Atelier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Sûr Atelier en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Copyright foto’s en afbeeldingen

14.1 Op alle foto’s en afbeeldingen die getoond zijn/worden op de website van Sûr Atelier is copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij geleverd zijn. Zonder schriftelijke toestemming van Sûr Atelier mogen de foto’s en afbeeldingen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

14.2 Als je toch gebruik maakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sûr Atelier dan word je gesommeerd het gebruik te staken en tevens wordt een schadeclaim bij je ingediend.

Pin It on Pinterest